Treść regulaminu

Szanowni Goście (wynajmujący), serdecznie witamy w Domku w Białce.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Gościom komfortowego i miłego wypoczynku.

Regulamin pobytu w Domku w Białce określa obowiązki Gości, zwanych także wynajmującymi korzystających zwynajętego Domku w Białce.

 

 1. Właścicielem Domku w Białce jest Renata i Marek Podsiadło, którzy mają prawo reprezentacji jednoosobowej. Domek w Białce znajduje się w Białce Tatrzańskiej przy ulicy Środkowej 10A.
 2. Goście przebywający w Domku w Białce proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego ikulturalnego wypoczynku, niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosowanie się w sytuacjach wyjątkowych do próśb lub poleceń właściciela Domku w Białce.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad, w tym zawartych w regulaminie.
 4. O komfortowy i spokojny pobyt na miejscu dba Właściciel, wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod numer telefonu 733 188116 lub 782783100.
 5. Goście Domku w Białce zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe uwłaściciela. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania Gościom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Domku w Białce. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego Gościa. Zgóry dziękujemy za wyrozumiałość.
 8. W momencie przekazania przez właściciela klucza do lokalu Goście stają się jego gospodarzami,
 9. Pobyt (najem) trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 10. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości 50%, co jest równoznaczne zakceptacją warunków rezerwacji i regulaminu. Pozostałą część opłaty za najem należy uiścić przed przyjazdem. Nierealizujemy płatności kartami płatniczymi.
 11. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Domku wBiałce, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja zpobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, właściciel domku może wypowiedzieć umowę najmu Domku w Białce ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego.
 13. Cena ustalona mailowo nie podlega negocjacji po przyjeździe do Domku w Białce.
 14. Do korzystania z Domku w Białce uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Osoby postronne mogą przebywać w Domku w Białce do godz. 23:00. Po godzinie 23:00 proszeni są o jego opuszczenie.
 15. W Domku w Białce obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00.
 16. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu właściciel ma prawo zażądać opuszczenia Domku w Białce bez zwrotu opłaty.
 17. Śmieci i inne odpady należy składować i segregować:
  1. w jednym pojemniku razem plastik, metal, szkło, papier,
  2. w drugim pojemniku odpady komunalne, organiczne.
 18. Przebywający w Domku w Białce Goście ubezpieczają się we własnym zakresie.
 19. Przebywanie w Domku w Białce osób niepełnoletnich może odbywać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. W związku z tym, że to rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo jak i za wszelkie skutki działań dzieci, właściciel Domku w Białce zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 20. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, wprzeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
 21. Każdy z Gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem Domku wBiałce. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą zwiny Gości szkodę lub braki w wyposażeniu Domku w Białce, wynajmujący ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 22. Wynajmujący zobowiązany jest używać Domek w Białce zgodnie z jego właściwościami iprzeznaczeniem. Goście nie mogą dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń Domku w Białce i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez właściciela, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu wjakim był przekazany.
 23. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz ina zewnątrz Domku w Białce, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Gości. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości wynajmującego. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialni są Goście. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich zosobami z zewnątrz (nie zamieszkałymi w Domku w Białce na warunkach zawartych wumowie) jest niedopuszczalne.
 24. Goście ponoszą pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu) na terenie Domku w Białce powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte także po opuszczeniu Domku w Białce zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 25. W Domku w Białce obowiązuje zakaz używania piecyków elektrycznych oraz używania otwartego ognia.
 26. W Domku w Białce obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych używek, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.
 27. W Domku w Białce obowiązuje zakaz przetrzymywania zwierząt.
 28. W obiekcie zabronione jest:
  1. zabieranie ręczników pokojowych na Termy,
  2. zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody właściciela),
  3. chodzenie w butach narciarskich w Domku w Białce oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi,
  4. wprowadzanie zwierząt do Domku w Białce,
  5. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 29. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi Domku w Białce.
 30. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu Domku wBiałce.
 31. Właściciel Domku w Białce nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do wynajmujących pozostawione w Domku w Białce lub na terenie posesji, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodu/ów pozostawionego/ych na parkingu (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z wyłączaniem urządzeń elektrycznych oraz zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domku w Białce.
 32. Wynajmujący nie mogą przekazywać Domku w Białce osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczono należną za pobyt opłatę.
 33. Odbiór i zdanie Domku w Białce odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru Domku w Białce.
 34. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 zł.
 35. Przed opuszczeniem Domku w Białce należy go posprzątać wraz z terenem wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci.
 36. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 37. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 38. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.domekwbialce.pl.
 39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 40. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Domku w Białce bez zwrotów kosztów. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015.
 41. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 42. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Domku w Białce, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Domku w Białce.
 43. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.